Aktualności
Zakres zadań dyrektora 

W zakresie spraw bezpośrednio związanych
z działalnością podstawową Szkoły:

 • przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły oraz przenoszenia ich do innych oddziałów,
 • występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • sprawowanie opieki pedagogicznej nad nauczycielami,
 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w innych przepisach,
 • stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

  W zakresie spraw organizacyjnych:

 • przygotowanie projektów planów pracy Szkoły,
 • opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły.

  W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:

 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
 • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.


 • copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
      facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski