organizacje :: PCK
Aktualności
 
"Człowiek jest tyle wart ile czyni dla drugiego człowieka"
                                           

Opiekunką szkolnego koła PCK jest Pani
  Joanna Rychlik

*** 
Zarząd Koła

             Julia Maksymowicz 8b 

             Mikołaj Jurewicz 7c


 

Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas IV - VI, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

    Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Uczniowie podejmują działania opiekuńcze, redakcyjne, promocji zdrowia, ratowników medyczno - sanitarnych, ekologiczne.

    W planowaniu pracy oświatowo - zdrowotnej koła uwzględnia się propozycje Zarządu Rejonowego PCK, działania okazjonalne wynikające z tradycyjnych terminów oraz rzeczywiste potrzeby naszej szkolnej społeczności.

  Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

 • organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • projekcje filmów
 • organizowanie konkursów i imprez wychowawczo - zdrowotnych:
  • konkursy plastyczne
  • konkurs "Wiedzy o zdrowiu"
  • Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu (laureaci etapu szkolnego reprezentują szkołę w Rejonowej i Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu)
 • eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł) - 
 • współorganizowanie imprez (Wigilia, Mikołajki, kiermasze) 
 • podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym np. "Żak", "Gorączka złota", "Jedna czekolada - jeden gorący posiłek", "Pomocna dłoń"
 • organizowanie we współpracy ze Społecznym Instruktorem Młodzieżowym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Posiedzenie Opiekunów PCK
 • Akcja rozprowadzania czekolad - cegiełek
 • Reprezentowanie szkoły w  Olimpiadzie Rejonowej " Zdrowy styl życia" w Zespole Szkół Gastronomicznych
    Podejmowane przez SK PCK przedsięwzięcia są wspierane przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów - sympatyków koła. Jest to działalność pożyteczna i bezinteresowna  .


 • copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
      facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski